Άνοιξε η πλατφόρμα του ΕΦΚΑ με την αντίστοιχη Υπηρεσία Επιστροφής ποσών Μειώσεων Κύριων Συντάξεων σε Κληρονόμους, σύμφωνα με τις διατάξεις του (ΦΕΚ Β 4536/14-10-2020).

Οι κληρονόμοι των συνταξιούχων που απεβίωσαν και είχαν μειώσεις στην κύρια σύνταξη τους την περίοδο Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016  υποβάλλουν μέσω της υπηρεσίας αυτής τα στοιχεία και πιστοποιητικά που απαιτούνται για την επιστροφή σε αυτούς των μειώσεων.

Η αίτηση θα υποβληθεί από κάθε ενήλικο κληρονόμο. Για τους ανήλικους κληρονόμους την αίτηση θα υποβάλλει ο νόμιμος κηδεμόνας τους.

Η διαδικασία της υποβολής στην ηλεκτρονική υπηρεσία γίνεται σε δύο στάδια:

  1. Στο πρώτο στάδιο οι δικαιούχοι κληρονόμοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση με όλα τα αναγκαία στοιχεία μέχρι 17/12/2020. Εφόσον διαθέτουν τα ζητούμενα πιστοποιητικά θα τα επισυνάπτουν ταυτόχρονα στην αίτησή τους.
  2. Εφόσον δεν διαθέτουν τα ζητούμενα πιστοποιητικά θα πρέπει μέχρι 28/2/2021 να επανέλθουν στην υπηρεσία και να επισυνάψουν στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωση τα ζητούμενα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

Επισυναπτόμενα πιστοποιητικά:

  1. Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς.
  2. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης. Απαιτείται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει δημοσιευμένη διαθήκη.
  3. Πιστοποιητικό πλησιέστερων Συγγενών.

Τις αιτήσεις για την έκδοση των ανωτέρω πιστοποιητικών μπορείτε να τις υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.