Δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο με ΦΕΚ Α΄ 137 ο Ν.4488/2017 με τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις».

Ο νόμος χωρίζεται σε πέντε μέρη και περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις για ασφαλιστικά και εργατικά ζητήματα (εκτενείς τροποποιήσεις του Ν. 4387/2016, ΣΕΠΕ, ΕΡΓΑΝΗ και άλλα), καθώς και τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

Δείτε ολόκληρο τον νόμο εδώ

Παναγιώτης Βελής