Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως  η απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη (ΚΥΑ), με την οποία εγκρίνεται η υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη που αφορά στη διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας.

Γίνεται ταξινόμηση  των διοικητικών προστίμων, καθορίζεται το ύψος και προβλέπεται η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης αυτών, ανά κατηγορία και είδος παράβασης, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) στο πλαίσιο άσκησης της εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων, επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων, κατόπιν διαπίστωσης μη τήρησης των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις πυροπροστασίας:

α) προληπτικών και κατασταλτικών μέσων, μέτρων και συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας,

β) στοιχείων δομικής (παθητικής) πυροπροστασίας,

γ) τυπικών προϋποθέσεων ως μέρος διοικητικών διαδικασιών,

δ) μέριμνας για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε οικοπεδικούς και ακάλυπτους χώρους, αγροτικές και δασικές εκτάσεις.

Το επιβαλλόμενο διοικητικό πρόστιμο υπολογίζεται με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

Τελικό επιβαλλόμενο ποσό Προστίμου Π = (ΒΠ1 + ΒΠ2 + …+ ΒΠν) * ΣΒ

όπου,
Π: To συνολικό ποσό του προστίμου σε ευρώ (€).

ΒΠ: Η βάση προστίμου (ελάχιστο επιβαλλόμενο ποσό) που αντιστοιχεί στο κωδικό παράβασης (Πίνακες 1, 2 και 3 του Παραρτήματος Α και Πίνακας 1 του Παραρτήματος Β)

ΣΒ: Ο συντελεστής βαρύτητας προστίμου ανά κατηγορία κινδύνου (Πίνακας 4 του Παραρτήματος Α και Πίνακας 2 του Παραρτήματος B).

Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το Παράρτημα Β της πυροσβεστικής Διάταξης, όπου δίνεται το ποσό της Βάσης Προστίμου (ΒΠ) για παραβάσεις που αφορούν τη πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε οικοπεδικούς και ακάλυπτους χώρους, δασικές και αγροτικές εκτάσεις.

Τα κατώτερα και ανώτερα όρια διοικητικών προστίμων, ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α’27), ήτοι ελάχιστο δυνατό επιβαλλόμενο πρόστιμο τα διακόσια ευρώ και μέγιστο, ακόμη και σε περίπτωση συρροής παραβάσεων, τα πέντε χιλιάδες ευρώ. Εάν υπάρχει υποτροπή  δηλ. τέλεσης της ίδιας παράβασης, εντός ενός (1) έτους από την αρχική, το επιβαλλόμενο πρόστιμο διπλασιάζεται.

Ήδη βρισκόμαστε στην αντιπυρική περίοδο του 2020 και με δεδομένη την αλλαγή, επιδείνωση των κλιματικών συνθηκών, οι οποίες συμβάλλουν στη μετατροπή μιας αθώας φωτιάς σε καταστροφική, πρέπει όλοι οι πολίτες να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή. Πέραν όμως από τις Νομικές υποχρεώσεις που προβλέπει και νομοθετεί  η πολιτεία,  ο καθένας θα πρέπει να βοηθά και να συμμετέχει ενεργά στην προστασία των δασών από τις πυρκαγιές, συνεργαζόμενος για το σκοπό αυτό με την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Παναγιώτης Βελής

Διαβάστε αναλυτικά την Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2233 Β’/11-6-2020) πατώντας εδώ