Με την με αρ. πρωτ. φ 10042/ οικ. 13567/329/08.06.2018 εγκύκλιο του Υφυπουργού Εργασίας κου Αναστ. Πετρόπουλου, αποσαφηνίζεται το ζήτημα της μάχιμης 5ετούς υπηρεσίας, μεταξύ των άλλων και όσον αφορά τον επανυπολογισμό της σύνταξής μας.

Έτσι ορίζεται ότι για τους διορισμένους μέχρι 30.09.1990, όπως εμείς, οι εις το διπλάσιο πραγματοποιηθέντες χρόνοι αποτελούν χρόνο πραγματικής υπηρεσίας και ανατρέχουν για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης, στο έτος κατά το οποίο παρασχέθηκε κάθε φορά η εν λόγω υπηρεσία. Ο χρόνος αυτός για εμάς λαμβάνεται υπόψη μόνο  για τον υπολογισμό του ποσοστού αναπλήρωσης και όχι και των συντάξιμων αποδοχών.

Για να δείτε την εγκύκλιο πατείστε εδώ.

Χρήστος Χρυσανθακόπουλος