Σας γνωρίζουμε ότι από το νέο έτος 2024 θα ενεργοποιηθεί ο Ειδικός Τραπεζικός Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας  Ε.Λ.Α.Π.Ο.Α.Σ.Α., που η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος είναι μέλος.

Ειδικότερα σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στο 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο και σε συνέχεια του 22ου Πανελληνίου Συνεδρίου που τροποποίησε και κωδικοποίησε το Καταστατικό της Ομοσπονδίας μας, αποφασίστηκε και εγκρίθηκε από τους Συνέδρους ο Κανονισμός Ίδρυσης και Λειτουργίας του Ειδικού Τραπεζικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας της Π.Ο.Α.Σ.Α. (Ε.Λ.Α.Π.Ο.Α.Σ.Α.).

Για τον κανονισμό του Ε.Λ.Α.Π.Ο.Α.Σ.Α., τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα ενός εκάστου εκ των δικαιούμενων μελών μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες από την ‘Ενωσή μας.

Επίσης μπορείτε να διαβάσετε τον κανονισμό στην ιστοσελίδα μας και να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης.

Μόνο τα μέλη της Ένωσης  που είναι οικονομικώς ενήμερα (ετήσια συνδρομή) δύναται να υποβάλουν αίτημα βοηθήματος εφόσον εμπίπτουν σε μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 15 του κανονισμού Ε.Λ.Α.Π.Ο.Α.Σ.Α. και μπορούν να υποβάλλουν το αίτημα τους από 1-1-2024 έως 20-02-2024 για το τρέχον έτος στην Ένωσή μας.

Βοηθήματα:

Ο Ε.Λ.Α.Π.Ο.Α.Σ.Α. χορηγεί χρηματικά βοηθήματα στα Μέλη του, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Θάνατος και Ορφάνια από φυσικά αίτια ή ένεκα των παρακάτω (2,3,4, και 5) περιπτώσεων, που αφορά τέκνα του δικαιούχου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3.

Λόγω σοβαρής ασθενείας ή ατυχήματος του ιδίου ή της συζύγου ή τέκνου αυτού, τα οποία επιφέρουν μόνιμη ή βαριά αναπηρία ή πάθηση ή ένεκα των οποίων απαιτείται επέμβαση σε δημόσιο ή ιδιωτικό Νοσοκομείο, στο εξωτερικό ή εσωτερικό.

Ασθένειες: (ενδεικτικά)

  • Μεταδοτικές (μολυσματικές και παρασιτικές ασθένειες) π.χ. Covid- 19, AIDS, γρίπη κ.λ.π.
  • Μη μεταδοτικές, χρόνιες(καρκινοπάθειες, καρδιοπάθειες, νεφροπάθειες, πνευμονοπάθειες, Αλτσχάϊμερ, παραπληγίες, ΑΜΕΑ, σύνδρομα κ.λ.π. )
  • Οι βαριές και μόνιμες σωματικές ασθένειες και αναπηρίες όπως αυτές αναφέρονται ειδικώς στην ΚΥΑ Φ 80100/24283, από 17-3-2022 όπως αυτή θα ισχύει.
  • Τραυματισμοί από ατύχημα (τροχαία, πτώσεις) κ.λ.π.
  • Τραυματισμοί και Υλικές ζημίες από φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες κ.λ.π.).
  • Τραυματισμοί και υλικές ζημιές από τρομοκρατικές ενέργειες (παράρτημα 2 κεφ.

1 και 2 και παράρτημα 3 κεφ.1 -Β-Γ-Δ).

Δικαιολογητικά:

(με αίτηση ενδιαφερομένου)

1 Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

2 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3 Για παιδιά μέχρι 24 ετών, Βεβαίωση φοίτησης για τον χρόνο που σπουδάζουν στα ΑΕΙ (βασικές σπουδές ή μεταπτυχιακό) ,σε ΙΕΚ και μεταλυκειακή εκπαίδευση.

4 Γνήσια αντίγραφα Πρωτότυπων Ιατρικών γνωματεύσεων, Δημόσιου ή Ιδιωτικού Νοσοκομείου Εσωτερικού ή Εξωτερικού, στην οποία προκύπτει εισαγωγή στο νοσοκομείο, η ασθένεια ή ο τραυματισμός και η νοσηλεία.

5 Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, σε περίπτωση θανάτου δικαιούχου βοηθήματος, το οποίο έχει εγκριθεί.

6 Έγγραφο αρμόδιας Αρχής με το οποίο, βεβαιώνεται το ατύχημα ή το συμβάν Π.χ. για τροχαίο η Αστυνομία.

7 Έκθεση ή πιστοποίηση καταστροφής ή φθοράς, από αρμόδιο Κρατικό Φορέα π.χ. για πυρκαγιά η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

8 Έγγραφο αρμόδιας Αρχής με το οποίο βεβαιώνεται και χαρακτηρίζεται το συμβάν (στην περίπτωση τρομοκρατικής ενέργειας).

9 Απόφαση του Κ.Ε.Π.Α. ή της Α.Σ.Υ.Ε. για τις περιπτώσεις μόνιμης αναπηρίας 80%.

10 Απόφαση του αρμόδιου φορέα για περιπτώσεις παραπληγίας, συνδρόμων κ.λ.π.

11 Αντίγραφο Ε1.

12 Αντίγραφα Ε9.

13 Κάθε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο που κρίνει αναγκαίο η Επιτροπή Διαχείρισης π.χ. διαμονή, εισιτήρια κ.λπ. (Παράρτημα 3, κεφ. 1-Α , κεφ.2 και κεφ.4)

 

Διαβάστε τον κανονισμό πατώντας εδώ

Κατεβάστε την αίτηση πατώντας εδώ