Συνάδελφοι,

Επειδή πλανώνται τελευταία πολλά ερωτήματα σχετικά με την αναστολή ή περικοπή της σύνταξης σε περίπτωση εργασίας των ενστόλων συνταξιούχων, σταχυολογώντας τις ισχύουσες διατάξεις, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα σημαντικότερα σημεία τους.

 ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 13-5-2016

Όσοι ήταν συνταξιούχοι και εργάζονταν κατά την ψήφιση τον ν.4387/2016, δεν επηρεάζονται από της διατάξεις του νόμου αυτού.

 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 13-5-2019

Για όσους αναλαμβάνουν εργασία μετά την 13-5-2016 (ημερομηνία εφαρμογής του Ν. Κατρούγκαλου), είτε συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος μετά την 13-5-2016 ανεξάρτητα από την ημερομηνία ανάληψης της εργασίας/δραστηριότητας, εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, γίνεται περικοπή της ακαθάριστης σύνταξης (κύριας και επικουρικής) κατά 60%. Συνεπώς, σε περίπτωση που αναληφθεί δραστηριότητα για την οποία δεν προκύπτει βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, δεν έχει εφαρμογή η κοινοποιούμενη ρύθμιση περί απασχόλησης συνταξιούχων, ακόμη και εάν από την ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα προκύπτει εισόδημα.

 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ειδικά στην περίπτωση που οι ανωτέρω συνταξιούχοι αναλάβουν εργασία ή δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αναστέλλεται η καταβολή τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής σύνταξής τους για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή της εργασίας τους ή των υπηρεσιών τους ή η δραστηριότητά τους.

 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Οι συνταξιούχοι που αναλαμβάνουν εργασία ή δραστηριότητα για την οποία είτε λαμβάνουν αμοιβές (π.χ. έξοδα κίνησης) που δεν υπόκεινται βάσει νόμου σε ασφαλιστικές εισφορές κλάδου κύριας σύνταξης ή λαμβάνουν αποδοχές για τις οποίες από την ισχύουσα νομοθεσία υφίσταται δυνατότητα παραίτησης και παραιτούνται του δικαιώματος είσπραξής τους, δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016 περί αναστολής ή περικοπής της σύνταξής τους (κύριας και επικουρικής).

Αδιευκρίνιστο μέχρι στιγμής παραμένει εάν κάποιος συνταξιοδοτήθηκε πριν την ισχύ του ν.4387/2016 και κάνει έναρξη εργασίας μετά την ισχύ του νόμου αυτού, πως θα υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη. Δηλαδή θα υπολογίζεται επί του μέσου όρου των αποδοχών από το 2002 ή επί του τελευταίου μισθού που υπόκεινταν σε ασφαλιστικές εισφορές όπως ισχύει για τις περιπτώσεις μέχρι τότε (εάν θα χάσουν δηλαδή οι συνταξιούχοι αυτοί το ευνοϊκό καθεστώς υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης), αφού σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.4387/2016 ο συνταξιούχος μπορεί να αξιοποιήσει το χρόνο της ασφάλισής του κατά το χρονικό διάστημα της κατά τα ανωτέρω απασχόλησής. Είναι όμως στην διακριτική του ευκαιρία “μπορεί” να μη κάνει χρήση του νέου χρόνου ασφάλισης σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι αυτό δεν τον συμφέρει.

 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

Τέλος οι συνταξιούχοι λοιπών φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου (μετά την 13.5.2016) που έχουν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα και δεν ξεπερνά το ελάχιστο ασφαλιστέο εισόδημα του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 σε ετήσια βάση, ήτοι 410,26 Χ12= 4.923,12 ευρώ, δεν δύναται να θεωρηθεί ως επανένταξη στην αγορά εργασίας του συνταξιούχου, αλλά μόνο ως διατήρηση της αγροτικής περιουσίας και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 20 περί περικοπής ή αναστολής της σύνταξης.

Για περισσότερα θα προτείναμε στους συνταξιούχους που επιθυμούν να εργαστούν, είτε να διαβάσουν τις σχετικές αναλυτικές εγκυκλίους Φ.80000/οικ.12151/274/19-3-2018 & ΑΡ.:33/19-9-2017 της ΓΓΚΑ και του ΕΦΚΑ αντίστοιχα που παραθέτουμε και την λοιπή νομοθεσία ή καλύτερα να επικοινωνήσουν με τις καθ ‘ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες έκδοσης συντάξεων ένστολων του Δημοσίου.

Πηγή: Κων/νος Δ. Ζαγγογιάννης, Αντιπρόεδρος ΕΥΠΣ Περιφέρειας Αττικής

 

Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΑΑΠΣ

Ιωάννης Ζαχίλας