Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων ενημερώνει όλους τους μερισματούχους του
ότι αναρτήθηκαν και είναι διαθέσιμες στον ιστοχώρο του (www.mtpy.gr) οι αποφάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου του για την αναπροσαρμογή των μερισμάτων τους,
σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 4387/2016, μαζί με τα διαβιβαστικά αυτών. Ο κάθε
μερισματούχος μπορεί να έχει πρόσβαση στην απόφαση αναπροσαρμογής του
μερίσματός του και στο διαβιβαστικό αυτής, επιλέγοντας από την αρχική σελίδα τον
σχετικό σύνδεσμο και καταχωρώντας στο σχετικό πεδίο «Αποφάσεις Αναπροσαρμογής
Μερισμάτων» τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του. Επισημαίνεται ότι για τεχνικούς λόγους ένας
μικρός αριθμός αποφάσεων αναπροσαρμογής μαζί με τα διαβιβαστικά αυτών θα
αναρτηθεί εντός διμήνου.