ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του Σωματείου με την επωνυμία:
«ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Ε.Α.Α.Π.Σ.)»

 

Άρθρο 1
Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Α.Α.Π.Σ.)», με έδρα την Αθήνα (Λάρνακος 18 -Περιστέρι).

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός της Ένωσης είναι:

α) η σύσφιξη των υφιστάμενων δεσμών και συναδελφότητας μεταξύ των μελών της,
β) η προστασία των οικονομικών συμφερόντων των μελών της και η βελτίωση των ηθικών και υλικών συνθηκών αυτών και των οικογενειών τους και
γ) η διατήρηση των καλών σχέσεων με τους εν ενεργεία συνάδελφους και η προβολή του κοινωνικού έργου του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η εκπλήρωση του σκοπού τούτου επιτυγχάνεται ειδικότερα:

1) Με την ανάπτυξη και καλλιέργεια μεταξύ των μελών της, αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας και αλληλοϋποστήριξης.
2) Με τη διοργάνωση εορτών, διαλέξεων, παραστάσεων, ανακοινώσεων, εκδόσεως εντύπων ή άλλων ανάλογων μέσων, με στόχευση τη βελτίωση της θέσης των μελών από οικονομικής και κοινωνικής άποψης.
3) Με τη συνεργασία, με στόχο την επίλυση των προκυπτόντων εκάστοτε ζητημάτων, μεταξύ των λοιπών Συλλόγων, Ενώσεων κλπ. των Σωμάτων Ασφαλείας, ή άλλων Οργανώσεων που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
4) Με τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων, για επίλυση των παρουσιαζόμενων ζητημάτων από τα όργανα της Διοικήσεως, που θίγουν τα συμφέροντα των μελών της Ένωσης.

Η Ένωση για την πραγματοποίηση των σκοπών της δικαιούται μεταξύ άλλων ενεργειών της:

α) Να αναφέρεται σε διοικητικές και άλλες αρχές του κράτους για κάθε ζήτημα που αφορά στους σκοπούς της, τα μέλη της και γενικά την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους και
β) Να καταγγέλλει και εγκαλεί στις διοικητικές και δικαστικές αρχές της χώρας και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας κάθε παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας, που βλάπτει τα συμφέροντα των μελών της.

Άρθρο 3
Μέλη της Ένωσης
Τακτικά-Επίτιμα-Ευεργέτες ή Δωρητές

Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα. Τακτικά μέλη της Ένωσης μπορούν να εγγραφούν:

α) όλοι οι απόστρατοι που διετέλεσαν εν ενεργεία Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, αδιακρίτως βαθμού και κλάδου και
β) Οι συνταξιοδοτούμενες χήρες και άγαμα τέκνα των θανόντων Αξιωματικών (συνταξιούχων ή εν ενεργεία) του Πυροσβεστικού Σώματος.

Αποκλείονται από την Ένωση, όσοι καταδικάστηκαν ένεκα κακουργήματος ή πλημμελήματος, χαρακτηριζόμενων από τον Π.Κ. ως ατιμωτικών.

Για να γίνει κάποιος εκ των ανωτέρω, µέλος της Ένωσης θα πρέπει :

α) Να υποβάλει γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
β) Να δηλώσει ρητά στην αίτησή του, ότι αποδέχεται τις διατάξεις αυτού του καταστατικού και ότι εξουσιοδοτείται η Ένωση για την είσπραξη των καθορισμένων οικονομικών εισφορών, μέσω της διαδικασίας καταβολής της επικουρικής του σύνταξης, εάν είναι εφικτό και
γ) Να καταβάλει το χρηματικό ποσό που απαιτείται για εγγραφή και ετήσια εισφορά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την υποβολή της αίτησης εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντα στο μητρώο των µελών της Ένωσης ή µε ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, που την κοινοποιεί εγγράφως στον αιτούντα, απορρίπτει αυτή.

Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, χωρίς άλλη διατύπωση, θεωρείται αυτοδίκαια ότι επέρχεται η έγκρισή της.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης εγγραφής, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), τακτική ή έκτακτη, η οποία αποφαίνεται οριστικά µε μυστική ψηφοφορία πριν από κάθε άλλο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Το δικαίωμα της προσφυγής στη Γ.Σ. ασκείται εγγράφως και υποβάλλεται προς το Δ.Σ. αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης του Δ.Σ. Οι εγγραφές νέων µελών αναστέλλονται µε την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη του Δ.Σ. της Ένωσης και οι εγγραφές που υποβάλλονται στο διάστημα αυτό εξετάζονται από το νέο Δ.Σ. που θα προκύψει από τις εκλογές.

Επίτιμα μέλη της Ένωσης είναι:

1) Όλοι ανεξαιρέτως βαθμού, οι εν ενεργεία Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος.
2) Πρόσωπα προσφέροντα εξαιρετικές υπηρεσίες στην Ένωση, ανακηρυσσόμενα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3) Όλα τα μέλη με το ίδιο αξίωμα που διετέλεσαν στο Δ.Σ. της Ένωσης τα οποία αποδεδειγμένα επέδειξαν εξαιρετική δράση και ικανότητα μετά από απόφαση της Γ. Συνέλευσης, κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ.

Τα επίτιμα μέλη δεν μετέχουν των συνελεύσεων ή συζητήσεων, στερούνται δε ψήφου, μη έχοντα το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρόσωπα προσφέροντα στην Ένωση σοβαρή ενίσχυση, ιδία οικονομική, σε χρήμα ή άλλα αντικείμενα, ανακηρύσσονται ευεργέτες ή δωρητές και τα ονόματά τους αναγράφονται σε ειδικό πίνακα, που αναρτάται στο γραφείο της Ένωσης.

 

Άρθρο 4
Πειθαρχική Ευθύνη – Διαγραφή – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις

 

Μέλος της Ένωσης, που µε τη διαγωγή του, προσβάλλει την αξιοπρέπεια του Π.Σ. ή εναντιώνεται προς τους σκοπούς που επιδιώκει αυτό ή παραβαίνει τις διατάξεις αυτού του καταστατικού ή τις αποφάσεις της Γ.Σ., παραπέμπεται µε απόφαση του Δ.Σ. στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Οι πειθαρχικές ποινές που μπορούν να επιβληθούν στα µέλη της Ένωσης είναι:

α) Η γραπτή επίπληξη,
β) Η προσωρινή αποβολή από μέλος της Ένωσης διάρκειας μέχρι ένα έτος και
γ) Η οριστική αποβολή.

Η ποινή της επίπληξης επιβάλλεται µε απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ενώ οι λοιπές ποινές επιβάλλονται με απόφαση της Γ.Σ., ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση του Δ.Σ., το οποίο επιλαμβάνεται είτε μετά από πρόταση τουλάχιστον τριών (3) µελών του, είτε μετά από έγγραφη αίτηση δεκαπέντε (15) τουλάχιστον µελών της Ένωσης. Το υπό κατηγορία µέλος πριν την επιβολή οποιασδήποτε ποινής καλείται εγγράφως, πριν από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, να δώσει προφορικά τις αναγκαίες εξηγήσεις ενώπιον του αρμοδίου οργάνου. Σε περίπτωση που από απείθεια δεν προσέλθει, επιβάλλεται η ποινή χωρίς την παροχή εξηγήσεων.

Κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανακοίνωσης των εκλογών μέχρι και τη διεξαγωγή αυτών δεν επιτρέπεται η επιβολή καμίας απολύτως ποινής. Τα µέλη της Ένωσης διαγράφονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Με έγγραφη αίτησή τους. Στην περίπτωση αυτή η διαγραφή ενεργείται από την ημερομηνία που θα ληφθεί η σχετική απόφαση του Δ.Σ.

β) Όταν δεν φροντίσει να τακτοποιήσει εντός μηνός από την ημερομηνία που θα ειδοποιηθεί εγγράφως από τον Ταμία, την καταβολή των εισφορών του, τις οποίες έχει καθυστερήσει αναιτίως, να καταβάλει πέραν του έτους και

γ) Όταν επιβληθεί µε απόφαση της Γ.Σ. η ποινή της οριστικής αποβολής. Στην περίπτωση αυτή η διαγραφή ενεργείται από την τελεσιδικία της σχετικής απόφασης. Δικαίωμα επανεγγραφής µέλους υφίσταται: Στην (α) περίπτωση διαγραφής, μετά παρέλευση ενός χρόνου από την ημερομηνία διαγραφής του και στη (β) περίπτωση διαγραφής, όταν τακτοποιήσει τις οφειλές του. Στα διαγραμμένα µέλη, έστω κι αν ξαναεγγραφούν στις περιπτώσεις που τούτο επιτρέπεται, οι καταβληθείσες εισφορές δεν επιστρέφονται.

Όλα τα μέλη, πλην των επιτίμων, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις από το καταστατικό απορρέουσες υποχρεώσεις τους και γενικότερα έχουν μεταξύ τους ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Όσοι συμμετέχουν σε κομματικές οργανώσεις ή είναι μέλη κομματικών οργανώσεων, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, προσερχόμενα κατά τις γενικές Συνελεύσεις και λοιπές συγκεντρώσεις της Ένωσης, φροντίζοντας δε να εκπληρώνουν εγκαίρως τις οικονομικές προς την Ένωση υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 5
Πόροι, Διαχειριστική Περίοδος

Οι πόροι της Ένωσης προέρχονται:

α) Από τα δικαιώματα εγγραφής των µελών της και από τις μηνιαίες και έκτακτες εισφορές τους. Το δικαίωμα εγγραφής µέλους ορίζεται σε 10,00€ και η ετήσια τακτική εισφορά επίσης σε 10,00€, μπορούν δε µε απόφαση του Δ.Σ. να αυξομειώνονται.
β) Από τα εισοδήματα και την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που δύναται να δημιουργήσει η Ένωση.
γ) Από τα έσοδα των δωρεών, κληρονομιών και κληροδοτημάτων που γίνονται αποδεκτά µε απόφαση της Γ.Σ. Απαγορεύεται απόλυτα η αποδοχή ανώνυμης δωρεάς.
δ) Από έσοδα που προέρχονται από διάφορες εκδηλώσεις, που επιτρέπεται να διοργανώνονται σύμφωνα µε το παρόν καταστατικό.
ε) Από κάθε άλλο τακτικό ή έκτακτο έσοδο που έχει νόμιμη προέλευση.
στ) Από επιχορηγίες διαφόρων οργανισμών και υπουργείων αλλά και από επιδοτούμενα προγράμματα της ημεδαπής και αλλοδαπής (Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ). Απαγορεύεται να γίνονται δεκτές εισφορές και ενισχύσεις από ελληνικά κόμματα ή άλλες πολιτικές οργανώσεις.

Ο ταμίας υποχρεούται να ανοίξει ειδικό λογαριασμό της Ένωσης σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα, πανελλαδικού δικτύου, και να καταθέτει τα χρήματα πέρα του ποσού των 300,00 €. μετά από απόφαση του Δ.Σ.

Προκειμένου να αποκτηθεί ακίνητη περιουσία από την Ένωση απαιτείται προηγούμενη σχετική απόφαση της Γ.Σ. και η εκμετάλλευση της σε καμία περίπτωση δεν προσδίδει σ’ αυτήν χαρακτήρα κερδοσκοπικό. Με όμοια απόφαση μπορεί επίσης ακίνητη περιουσία να πωλείται ή μεταβιβάζεται. Περιουσία της Ένωσης αποτελούν το σύνολο των χρηματικών οικονομιών του ταμείου της καθώς και κάθε άλλο περιουσιακό κινητό ή ακίνητο στοιχείο, που αποκτήθηκε από τους παραπάνω πόρους.

Τα µέλη της Ένωσης αποδέχονται ανεπιφύλακτα και εξουσιοδοτούν το Δ.Σ. µε την αίτηση εγγραφής τους, για την είσπραξη των καθορισμένων οικονομικών εισφορών, μέσω της διαδικασίας καταβολής της επικουρικής τους σύνταξης, εάν είναι εφικτό. Τα µέλη μπορούν επίσης, να δηλώσουν στην αίτηση εγγραφής τους ότι επιθυμούν και να καταβάλουν οι ίδιοι τις εισφορές τους, απευθείας στον ταμία της Ένωσης.

Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Φεβρουαρίου και λήγει την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

 

Άρθρο 6
Όργανα Διοίκησης της Ένωσης

 

Όργανα Διοίκησης της Ένωσης είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)
δ) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Εκτός από τα επίτιμα µέλη όλα τα άλλα µέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Τα µέλη που έχουν εκλεγεί για την Εφορευτική Επιτροπή, που διεξάγει τις εκλογές, δεν έχουν δικαίωμα να θέτουν υποψηφιότητα για µέλος του (Δ.Σ.) και της (Ε.Ε.). Τα µέλη που θέτουν υποψηφιότητα για το (Δ.Σ.) δεν μπορούν να είναι συγχρόνως υποψήφιοι για την (Ε.Ε.).

Δεν δικαιούται ψήφου στη Γενική Συνέλευση το μέλος εκείνο το οποίο πρόκειται να απαλλαγεί από υποχρεώσεώς του προς την Ένωση ή να συνάψει με αυτή οιασδήποτε φύσεως δικαιοπραξία ή η ληφθησσόμενη απόφαση αφορά έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ της Ενώσεως και του μέλους ή συζύγου αυτού ή συγγενούς εξ’ αίματος μέχρι δεύτερου βαθμού.

Οι εγγραφέντες ως μέλη της Ένωσης εντός του τελευταίου τριμήνου προ των εκλογών δεν έχουν δικαίωμα ψήφου για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής ούτε μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα γι’ αυτά τα όργανα.

Άρθρο 7
Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Ένωσης και απαρτίζεται από τα τακτικά µέλη, τα οποία έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, τις οποίες δύνανται να εκπληρώσουν και κατά την ημέρα της συγκλήσεως και πριν την έναρξη της συνεδρίασης.

Η (Γ.Σ.) συγκαλείται υποχρεωτικά µία φορά το χρόνο εντός του πρώτου διμήνου του έτους. Εκτάκτως δύναται να συγκληθεί, οποτεδήποτε κρίνεται σκόπιμο από το Δ.Σ. ή το ζητήσει το 1/5 των µελών της Ένωσης µε έγγραφη αίτησή τους, στην οποία, επί ποινής απαραδέκτου, αναγράφονται και τα προς συζήτηση θέματα. Το Δ.Σ. στην τελευταία περίπτωση υποχρεούται να συνεδριάσει και να συγκαλέσει τη Γ.Σ. εντός (15) ημερών. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παρέχεται το δικαίωμα στα µέλη που ζήτησαν τη σύγκληση της, να συγκαλέσουν αυτή αυτοβούλως. Όταν µε την αίτηση υποβάλλεται μομφή για παύση του Δ.Σ., αυτή πρέπει να υπογράφεται τουλάχιστον από το 1/4 των µελών. Τα µέλη καλούνται στη συνεδρίαση της Γ.Σ. µε έγγραφη ανακοίνωση ή πρόσκληση ή και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο ή μέσο που κρίνεται πρόσφορο, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες νωρίτερα. Σε περίπτωση σύγκλισης έκτακτης Γ.Σ., ο χρόνος μπορεί να περιοριστεί σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Η ανακοίνωση ή η πρόσκληση ή το νόμιμο ή πρόσφορο µέσο γνωστοποίησης της συνεδρίασης πρέπει, επί ποινή ακυρότητας, να περιλαμβάνει τον τόπο, ημέρα και ώρα συνεδρίασης της Γ.Σ. καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν, να υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο και τον Γ.Γ. του Δ.Σ. Ως τόπος ορίζεται η πόλη της Αθήνας. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται τουλάχιστον το 1/4 των µελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση, συγκαλείται νέα συνέλευση αυτοδίκαια και χωρίς άλλες διατυπώσεις την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο τόπο και ώρα και µε τα ίδια θέματα προς συζήτηση. Στην τελευταία περίπτωση, υπάρχει απαρτία, όσα µέλη κι αν παραστούν. Στην επαναληπτική Γ.Σ. δεν επιτρέπεται να προστεθούν στην ημερήσια διάταξη νέα θέματα, εκτός κι αν ληφθεί ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ.

Κάθε ταμειακά τακτοποιημένο μέλος της ένωσης μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε αντιπροσωπευόμενο από άλλο τακτικό μέλος. Για την αντιπροσώπευση αυτή απαιτείται απλή έγγραφη εξουσιοδότηση του αντιπροσωπευόμενου, που ορίζει και τα θέματα, στα οποία επιθυμεί να αντιπροσωπευθεί. Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει στη Γενική Συνέλευση τρία άλλα τακτικά μέλη κατ’ ανώτατο όριο. Μέλη της Γ.Σ. που αδυνατούν να παραστούν στον τόπο της συνεδρίασης δύνανται να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το Δ.Σ., με απόφασή του που θα κοινοποιηθεί εγκαίρως, να εξασφαλίσει τους κατάλληλους χώρους, εντός των οποίων θα εγκατασταθεί ο απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός, που κρίνεται αναγκαίος για τη διασφάλιση της μυστικότητας και της εμπιστευτικότητας των συνεδριάσεων, την πιστοποίηση της ταυτότητας των μελών της Γ.Σ., την ασφάλεια της ηλεκτρονικής διακίνησης φωνής, δεδομένων και εικόνας, καθώς και την ακεραιότητα της διακινούμενης πληροφορίας. Αν η συζήτηση των θεμάτων δεν περατωθεί την καθορισμένη ημερομηνία, η συζήτηση συνεχίζεται σε άλλη ημερομηνία, που καθορίζεται από το προεδρείο της Γ.Σ. μέχρι να εξαντληθούν όλα τα θέματα, η δε Γ.Σ. θεωρείται συνέχεια της προηγούμενης και ότι ποτέ δε διακόπηκε.

Την έναρξη των Γ.Σ., τακτικών και εκτάκτων, κηρύσσει ο πρόεδρος του Δ.Σ, ο οποίος μετά τη διαπίστωση της απαιτούμενης απαρτίας, αναπτύσσει τους λόγους της σύγκλησης της Γ.Σ. και καταθέτει ονομαστική κατάσταση των οικονομικά τακτοποιημένων µελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου και την οποία έχει υπογράψει ο ταμίας. Διαβιβάζονται από το Γενικό Γραμματέα της Ένωσης τα πρακτικά της προηγούμενης Γ.Σ. για επικύρωση. Ύστερα από αυτά ο Πρόεδρος του Δ.Σ καλεί τη Γ.Σ. να εκλέξει τριμελές προεδρείο καθώς και δύο πρακτικογράφους-εάν κρίνεται σκόπιμο από τη Γ. Σ.- µε ανάταση των χεριών. Ο πρόεδρος της Γ.Σ. μετά την εκλογή του καταλαμβάνει την έδρα και στη συνέχεια η Γ.Σ. αποφασίζει πάντοτε µε ψηφοφορία, ποτέ όμως δια βοής. Οι ψηφοφορίες ενεργούνται με ανάταση του χεριού εκτός εάν η πλειοψηφία των παρόντων μελών ζητήσει άλλο τρόπο λήψεως αποφάσεως, οπότε και εφαρμόζεται ο ζητηθείς τρόπος.

Μυστική είναι μόνο η ψηφοφορία που αφορά τις εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου, και Εξελεγκτικής Επιτροπής, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά ζητήματα.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται µε πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε κάθε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, αν για την απαρτία της συνέλευσης είναι αρκετή η παρουσία του 1/4 των µελών, είναι δε παρόντα τόσα µέλη, όσα καλύπτουν μόνο τον ελάχιστο αυτό αριθμό, απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Στην τακτική Γ.Σ. γίνεται ο απολογισμός του Δ.Σ και της Ε.Ε, ακολουθεί συζήτηση και η συνέλευση κλείνει µε μυστική ψηφοφορία για την έγκριση ή όχι των απολογισμών. Οι έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται µε προκαθορισμένα θέματα και για την απαρτία ισχύει ό,τι και για τις τακτικές.

Απόφαση συνέλευσης δύναται να ακυρωθεί, αν αυτή ελήφθη κατά παράβαση, των τιθεμένων για τη διαδικασία όρων, του παρόντος καταστατικού και των σχετικών νόμων, καθώς και εάν παρέστησαν πρόσωπα που δεν ήταν µέλη της Ένωσης και η παρουσία τους ήταν δυνατό να επηρεάσει την ψηφοφορία.

Οι έγκυρα λαμβανόμενες αποφάσεις είναι υποχρεωτικές και για τους απόντες και για τους διαφωνούντες παρόντες, καθίστανται δε έγκυρες από τη στιγμή που θα εγγραφούν στο βιβλίο των πρακτικών και υπογραφούν από τον Πρόεδρο αυτής και των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.

 

Άρθρο 8
Αρμοδιότητες Γ.Σ.

 

Η Γενική Συνέλευση έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Αποφασίζει για κάθε θέμα, που δεν υφίσταται ή δεν προκύπτει σαφής υπαγωγή του στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Μπορεί επίσης να αποφασίσει και για θέμα που υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, αν το θέμα αυτό τεθεί στην κρίση της, μετά από απόφαση της πλειοψηφίας των µελών.
β) Εκλέγει τα τακτικά και αναπληρωματικά µέλη του (Δ.Σ) και της (Ε.Ε). και απαλλάσσει αυτά και τα μέλη αυτών των καθηκόντων τους.
γ) Εγκρίνει τις αποφάσεις του (Δ.Σ)
δ) Ελέγχει τη λογοδοσία του (Δ.Σ) για τα πεπραγμένα του παρελθόντος έτους.
ε) Επικυρώνει τον απολογισμό του παρελθόντος έτους, και ψηφίζει τον προϋπολογισμό του επόμενου.
στ) Κάθε τρία (3) χρόνια εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή που θα διενεργήσει τις εκλογές για ανάδειξη των µελών του (Δ.Σ) και της (Ε.Ε.).
ζ) Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού, τη μεταβολή του σκοπού και τη διάλυση της Ένωσης.
η) Αποφασίζει για τις πειθαρχικές ποινές σε βάρος των µελών της Ένωσης που προβλέπονται από το άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού.
θ) Παίρνει κάθε πρόσφορο και αναγκαίο μέτρο για την επιτυχία των σκοπών της Ένωσης.
ι) Επισημαίνει τα προβλήματα και θέματα που απασχολούν τα µέλη και εξουσιοδοτεί το (Δ.Σ.) για τον τρόπο και τη διαδικασία επίλυσής τους.

Άρθρο 9
Διοικητικό Συμβούλιο

Η Ένωση διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο αποτελείται από πέντε (5) µέλη, µε τριετή θητεία. Σε περίπτωση παραίτησης ή παύσης του Δ.Σ., το νέο που εκλέγεται έχει θητεία τον υπολειπόμενο χρόνο, μέχρι τη συμπλήρωση της τριετίας που δικαιούταν να διανύσει το Δ.Σ. που διαδέχθηκε. Ειδικά η πρώτη θητεία του Δ.Σ. και της Ε.Ε. μετά την ίδρυση της Ένωσης και τη διενέργεια εκλογών, θα είναι μέχρι τον Φεβρουάριο του έτους 2018.

Οι υποψήφιοι κατά τις εκλογές για ανάδειξη Δ.Σ. εκτίθενται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, ύστερα από γραπτή τους δήλωση προς το Δ.Σ. τριάντα (30) ημέρες, επί ποινή απαραδέκτου, πριν την ψηφοφορία. Το Δ.Σ. εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή υποψηφιοτήτων, προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηφίων και εκτυπώνει σε λευκό χαρτί το ενιαίο ψηφοδέλτιο. Στο κάτω μέρος του ίδιου ψηφοδελτίου αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά και τα ονόματα των υποψηφίων για την Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε,), που έχουν και αυτοί τριετή θητεία.

Τα ψηφοδέλτια μαζί µε ομοιόμορφους φακέλους σφραγισμένους µε τη σφραγίδα της Ένωσης και υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. παραδίδονται στην Εφορευτική Επιτροπή. Αν κατά τις εκλογές παρουσιασθεί έλλειψη ψηφοδελτίων και φακέλων και δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης αναπαραγωγής τους, η Εφορευτική Επιτροπή κάνει ειδική μνεία του γεγονότος αυτού σε πρακτικό και εν συνεχεία επιτρέπεται η συνέχιση της ψηφοφορίας σε λευκό χαρτί και λευκούς φακέλους.

Παρέχεται η δυνατότητα – εξουσιοδότηση στο εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο, η Ένωση να μπορεί να ορίσει Γραφείο Τύπου και Εκπρόσωπο Τύπου καθώς και τα καθήκοντα αυτού.

Άρθρο 10
Εκλογές, Ανακήρυξη υποψηφίων

Οι εκλογές για την ανάδειξη των µελών του (Δ.Σ.) και της (Ε.Ε.), διεξάγονται µε άμεση και μυστική ψηφοφορία την τελευταία Κυριακή του μηνός Φεβρουαρίου του έτους που λήγει η θητεία του (Δ.Σ.) Σε έκτακτες και εξαιρετικές περιπτώσεις οι εκλογές μπορούν να γίνουν την προηγούμενη ή την επόμενη Κυριακή. Ως τόπος ψηφοφορίας καθορίζονται τα γραφεία της Ένωσης ή άλλος κατάλληλος, για τη διαδικασία, τόπος που ορίζεται από το (Δ.Σ.). Το δικαίωμα ασκείται αυτοπροσώπως, αλλά με απόφαση της Γ.Σ. (ή του Δ.Σ. αφού εξουσιοδοτηθεί από τη Γ.Σ.) για όσα µέλη επιθυμούν, μπορεί να ασκηθεί και µε αλληλογραφία. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει µία 3µελή Εφορευτική Επιτροπή και ίδιο αριθμό αναπληρωματικών µελών, για τη διεξαγωγή των εκλογών. Εάν κριθεί σκόπιμο από το Δ.Σ. ορίζεται πρόεδρος δικαστικός αντιπρόσωπος, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις (Ν. 1264/1982). Η αυτοπρόσωπη ψηφοφορία αρχίζει στις 10.00 το πρωί ώρα της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών και λήγει στις 17.00 ώρα της ίδιας ημερομηνίας, μπορεί όμως, εάν αυτό κρίνεται σκόπιμο, να παραταθεί μέχρι και δύο ώρες. Κάθε εκλογέας παίρνει από την Εφορευτική Επιτροπή το ψηφοδέλτιο και αποσύρεται σε ειδικό χώρο (παραβάν), όπου σημειώνει δίπλα στο όνομα ή ονόματα του υποψηφίου ή υποψηφίων που επιθυμεί, σταυρό προτίμησης, και αφού βάλει το ψηφοδέλτιο μέσα στο φάκελο, κλείνει ερμητικά αυτόν. Στη συνέχεια ο εκλογέας ρίχνει το φάκελο στην κάλπη, που υπάρχει μπροστά στην Εφορευτική Επιτροπή, υπογράφει σε ειδική κατάσταση, ότι ψήφισε και αποχωρεί. Η ψηφοφορία γίνεται µε την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου (π.χ. διαβατηρίου ή βιβλιάριου ασθενείας), παρουσία του δικαστικού αντιπροσώπου (εφόσον έχει ορισθεί) και της Εφορευτικής Επιτροπής.

Για την ψηφοφορία µε αλληλογραφία το Δ.Σ. με έγκαιρη απόφασή του, περιγράφει με λεπτομέρεια όλη τη διαδικασία και κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να καταστεί αυτή μυστική, ασφαλής και αδιάβλητη.

Οποιοσδήποτε κι αν είναι ο τρόπος ψηφοφορίας, οι σταυροί προτίμησης σημειώνονται µε στυλό μπλε ή μαύρης μελάνης άλλως υπάρχει ακυρότητα. Κάθε εκλογέας μπορεί να θέσει μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης σε υποψήφιους για το (Δ.Σ) και ένα (1) για την (Ε.Ε).

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή ανοίγει την κάλπη, καταμετρεί τους φακέλους, αφαιρεί και καταστρέφει τυχόν πλεονάζοντες που διαπιστώνει, αφού συγκρίνει µε την κατάσταση των ψηφισάντων, προβαίνει στην αποσφράγιση τους και στην καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης. Ακυρότητα του ψηφοδελτίου προκαλεί οτιδήποτε μπορεί να αποτελέσει διακριτικό γνώρισμά του, έτσι ώστε να παραβιάζεται η μυστικότητα της ψηφοφορίας. Εφόσον οι τεχνικές συνθήκες το επιτρέπουν η ψηφοφορία δύναται, αντί με αλληλογραφία, να γίνει με σύστημα ηλεκτρονικής ψήφου με τη χρήση ενός απλού προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο (web browser) είτε αυτόνομα είτε μεικτά. Το σύστημα πρέπει να εγγυάται με απόλυτα ασφαλή και μαθηματικά αποδεδειγμένα τρόπο το απόρρητο της ψήφου. Το σύστημα μπορεί με ασφάλεια να χρησιμοποιηθεί εφόσον προηγηθεί η κατάρτιση της σχετικής λίστας (εκλογικού υποκαταλόγου) για όσους εκλέκτορες επιθυμούν και δικαιούνται να ασκήσουν ηλεκτρονικά το εκλογικό τους δικαίωμα. Γι’ αυτού του είδους την ψηφοφορία το Δ.Σ. με έγκαιρη απόφασή του, περιγράφει με λεπτομέρεια όλη τη διαδικασία και κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να καταστεί αυτή μυστική, ασφαλής και αδιάβλητη.

Μετά τη διαλογή, (ή/και την ηλεκτρονική καταμέτρηση), ακολουθεί η ανακήρυξη των υποψηφίων, που εξελέγησαν από την Εφορευτική Επιτροπή που είναι εκείνοι οι υποψήφιοι που έλαβαν τους περισσότερους ψήφους κατά σειρά επιτυχίας και σε αριθμό ίσο µε τον προβλεπόμενο για κάθε όργανο από το παρόν καταστατικό. Οι λοιποί που δεν εκλέχθηκαν θεωρούνται αναπληρωματικοί και κατατάσσονται και αυτοί κατά σειρά ανάλογα µε τους ψήφους που έλαβαν. Η Εφορευτική Επιτροπή, για τις ενέργειες και πράξεις που λαμβάνουν χώρα κατά τη διεξαγωγή των εκλογών, συντάσσει ενιαίο πρακτικό, στο οποίο περιγράφεται η όλη διαδικασία και υπογράφεται από όλα τα µέλη της και το δικαστικό αντιπρόσωπο.

Άρθρο 11
Εκλογή Μελών Προεδρείου

Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. παραλαμβάνει από την Εφορευτική Επιτροπή, µε τη φροντίδα του πλειονοψηφήσαντος συμβούλου, τη σφραγίδα της Ένωσης και τα βιβλία της. Το αργότερο σ’ ένα (1) μήνα από την ανάδειξη των µελών του, όσοι εξελέγησαν ως τακτικά µέλη, συνέρχονται µε πρωτοβουλία εκείνου που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και σε περίπτωση άρνησης ή κωλυσιεργίας του, από οποιοδήποτε εκλεγέντα σύμβουλο, για να εκλέξουν το Προεδρείο, μέχρι την εκλογή του οποίου το παλαιό Δ.Σ. ασκεί νόμιμα τα καθήκοντά του, αλλά παίρνει αποφάσεις μόνον για επείγοντα θέματα.

Πρόεδρος του (Δ.Σ.) εκλέγεται, μεταξύ των µελών του µε μυστική ψηφοφορία, αυτός που συγκέντρωσε τους περισσότερους ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων που έλαβαν τους περισσότερους ψήφους. Πρόεδρος εκλέγεται, στην περίπτωση αυτή, αυτός που έλαβε τη σχετική πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας, αυτός που θα κληρωθεί. Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων των δύο, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία µε τους ισοψηφήσαντες και στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία της κλήρωσης. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για όλες τις θέσεις του (Δ.Σ.) και χωριστά για κάθε µία απ’ αυτές. Υπάρχει ασυμβίβαστο ως προς το να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία.

Αν κενωθεί για οποιοδήποτε λόγο η θέση του Προέδρου ή των λοιπών µελών αυτή συμπληρώνεται κατά την προαναφερόμενη διαδικασία, αφού πρώτα καλυφθεί η θέση του συμβούλου µε το πρώτο αναπληρωματικό µέλος.

Άρθρο 12
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Ένωση υπεύθυνα και σύμφωνα µε την κείμενη νομοθεσία και το παρόν καταστατικό, αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης, ενεργεί τις εγγραφές και αποφασίζει για τη διαγραφή των µελών της, καταρτίζει τον προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό κάθε έτους, αποφασίζει για κατεπείγοντα ζητήματα και λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αντιμετώπισή τους, αλλά υποχρεούται να ζητήσει την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης γι’ αυτά, κατά την πρώτη τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση της.

Αποφασίζει για ό,τι έχει εξουσιοδοτηθεί από τη Γ.Σ., συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, λογοδοτεί ενώπιον αυτών, διαχειρίζεται την περιουσία της Ένωσης κατά τον πλέον επιμελή και επωφελή για την Ένωση τρόπο, μπορεί να προσλαμβάνει κατά την κρίση του Νομικό ή άλλο Σύμβουλο για τη διεκπεραίωση των διαφόρων υποθέσεων των μελών του και γενικά υλοποιεί τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι μετακλητά, και ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την ορθή εκπλήρωση των καθηκόντων τους, μη ευθυνόμενα μόνο για αποφάσεις του Δ.Σ. που λήφθηκαν ενώ απουσίαζαν ή εφόσον ήταν παρόντα διαφώνησαν και η διαφωνία τους προκύπτει από τα επίσημα πρακτικά της συνεδρίασης.

Σε περίπτωση προσβολής του κύρους των εκλογών και ακυρώσεώς τους, στη Διοίκηση της Ένωσης παραμένει το παλαιό Δ.Σ., το οποίο οφείλει εντός 10 ημερών από της κοινοποιήσεως της σχετικής απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου να συγκαλέσει Γεν. Συνέλευση των μελών για εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.

Άρθρο 13
Συνεδριάσεις Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά µία (1) φορά το μήνα και έκτακτα, στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρό του ή όταν το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον τρία (3) µέλη του. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να καλέσει το Δ.Σ. εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί ή κωλυσιεργήσει να συγκαλέσει το Δ.Σ., αυτό συνεδριάζει αυτοδίκαια την 15η ημέρα από την υποβολή της αίτησης, µε πρωτοβουλία αυτών που ζήτησαν τη σύγκλησή του. Οι προσκλήσεις είναι έγγραφες και αναγράφουν τα προς συζήτηση θέματα, αποστέλλονται δε στα µέλη τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Όταν πρόκειται για έκτακτη συνεδρίαση, ο χρόνος που προαναφέρεται, μπορεί να γίνει δύο (2) ημέρες. Ως τόπος συνεδρίασης του Δ.Σ χρησιμοποιείται το γραφείο της Ένωσης ή άλλος κατάλληλος τόπος, που ρητά ορίζεται στην πρόσκληση.

Μέλη του Δ.Σ που αδυνατούν να παραστούν στον τόπο της συνεδρίασης δύνανται να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το ΔΣ να εξασφαλίσει τους κατάλληλους χώρους, εντός των οποίων θα εγκατασταθεί ο απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός, που κρίνεται αναγκαίος για τη διασφάλιση της μυστικότητας και της εμπιστευτικότητας των συνεδριάσεων, την πιστοποίηση της ταυτότητας των μελών του ΔΣ., την ασφάλεια της ηλεκτρονικής διακίνησης φωνής, δεδομένων και εικόνας, καθώς και την ακεραιότητα της διακινούμενης πληροφορίας. Το Δ.Σ βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται ή συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης τουλάχιστον τρία (3) από τα µέλη του και λαμβάνει αποφάσεις µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών µε φανερή ψηφοφορία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προέδρου. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται µε την ίδια απαρτία μετά από δυο (2) ημέρες.

Θεωρείται, ότι αυτοδικαίως παραιτείται µέλος του Δ.Σ, όταν απουσιάζει ή αδυνατεί να συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς εύλογη και δικαιολογημένη αιτία, δεόντως αποδεικνυόμενη, σε τρεις (3) συνεχείς ή πέντε (5) µη συνεχείς συνεδριάσεις το χρόνο και αμέσως αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό µέλος. Αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά µέλη για οποιοδήποτε λόγο, το Δ.Σ εξακολουθεί να έχει νόμιμη συγκρότηση και δεν προκηρύσσονται εκλογές για αναπλήρωση. Αυτές προκηρύσσονται μόνον όταν ο αριθμός των µελών του Δ.Σ μειωθεί κάτω των τριών (3).

Άρθρο 14
Αρμοδιότητες Μελών του Δ.Σ.

Τα µέλη του Δ.Σ. είναι ισότιμα μεταξύ τους. Ο Πρόεδρος αυτού είναι πρώτος μεταξύ ίσων. Οι αρμοδιότητες που ασκούν τα µέλη του Δ.Σ. είναι οι ακόλουθες:

Α. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Προεδρεύει κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. μέχρι τη στιγμή που αυτή εκλέξει Πρόεδρο, κατά τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό ή αναβάλλει αυτές. Αντιπροσωπεύει δικαστικά και εξώδικα την Ένωση και υπογράφει μαζί µε τον Γενικό Γραμματέα την αλληλογραφία και γενικά κάθε έγγραφο που αφορά την Ένωση ή τα µέλη της. Εκπροσωπεί μαζί µε τον Αντιπρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα την Ένωση στις δημόσιες εμφανίσεις της έναντι κάθε τρίτου καθώς και ενώπιον κάθε Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής. Προβαίνει σε δηλώσεις και ανακοινώσεις προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο ίδιος αυτοπροσώπως ή εξουσιοδοτεί προς τούτο άλλο μέλος του Δ.Σ. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και όταν κι αυτός χρειαστεί ν’ αναπληρωθεί, αναπληρώνεται από το µέλος (σύμβουλο) που έλαβε τους περισσότερους ψήφους από τα λοιπά µέλη πλην του Γενικού Γραμματέα και Ταμία.

Β. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βοηθάει τον Πρόεδρο στο έργο του και για σοβαρά θέματα, κατά την κρίση του Προέδρου, υπογράφει και αυτός την αλληλογραφία και γενικά κάθε έγγραφο που αφορά την Ένωση ή τα µέλη της. Όταν του ανατίθεται από τον Πρόεδρο προβαίνει σε δηλώσεις και ανακοινώσεις προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος, αναπληρώνει αυτόν.

Γ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας φροντίζει για την εκτέλεση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ., εισηγείται τα θέματα αυτά, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και φροντίζει να υπογράφονται απ’ όλους τους συμμετέχοντες, κρατεί πρωτόκολλο, αρχείο και τα βιβλία, εκτός αυτών που ειδικά κρατεί ο Ταμίας, καθώς και τη σφραγίδα της Ένωσης. Υπογράφει, μαζί µε τον Πρόεδρο, όλα τα έγγραφα που απευθύνονται προς τις Αρχές και τρίτους και φροντίζει για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, τις ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις και τις άλλες υποθέσεις της Ένωσης. Συντάσσει μαζί µε τον Πρόεδρο την «Έκθεση των Πεπραγμένων» του Δ.Σ. και διαβάζει αυτή κατά την τακτική Γ.Σ.. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από άλλο µέλος του Δ.Σ., που ρητά ορίζει ο Πρόεδρος.

Δ. Ο ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας φυλάει το ταμείο, ενεργεί τις εισπράξεις µε διπλότυπες αποδείξεις που φέρουν τη σφραγίδα της Ένωσης και την υπογραφή του και τις πληρωμές µε σχετικά εντάλματα που εκδίδονται από τον Πρόεδρο προσωπικά, υπογράφονται από τον Ταμία, Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα και εμφανίζουν την αιτία πληρωμής, το πληρωτέο ποσό και τον δικαιούχο. Διατηρεί τα απαιτούμενα διαχειριστικά βιβλία αριθμημένα και υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα. Υποχρεούται να καταθέτει το πέρα των 300,00€ ποσό, δυνάμενο τούτο ν’ αναπροσαρμόζεται µε απόφαση του Δ.Σ., σε µία οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα, πανελλαδικού δικτύου ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα. Ανάληψη χρημάτων επιτρέπεται μόνον μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει µέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 15
Εξελεγκτική Επιτροπή

Ταυτόχρονα µε τις εκλογές που διενεργούνται για την ανάδειξη του Δ.Σ. εκλέγονται και τα µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής που αποτελείται από τρία (3) τακτικά µέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά. Η διαδικασία που ισχύει για την εκλογή των µελών του Δ.Σ. εφαρμόζεται και για τα µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει ως έργο την παρακολούθηση και τον έλεγχο του Δ.Σ. ως προς την Οικονομική Διαχείριση της Ένωσης. Οι υποψήφιοι δεν μπορούν ταυτόχρονα να θέσουν υποψηφιότητα και για µέλη του Δ.Σ.

Ένα από τα τρία μέλη της ορίζεται ως Πρόεδρος, συνεδριάζει παρόντων και των τριών μελών της, δικαιούμενης να ενεργεί οικονομικό διαχειριστικό έλεγχο και κατά την διάρκεια του έτους. Δια το απρόσκοπτο του έργου της Εξελεγκτικής Επιτροπής το Δ.Σ. υποχρεούται να θέτει στη διάθεσή της όλα τα τηρούμενα βιβλία διαχείρισης και πρακτικά καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο ή στοιχείο, ήθελε κριθεί απαραίτητο κατά την κρίση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη διευκόλυνση του έργου της.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών, των ελέγχων που γίνονται και συντάσσει λεπτομερή έκθεση την οποία υποβάλλει στη Γεν. Συνέλευση.

Άρθρο16
Πειθαρχικό Συμβούλιο

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά µέλη, τα οποία επιλέγονται µε κλήρωση, που γίνεται μεταξύ των µελών του Δ.Σ. Το όργανο αυτό επιβάλλει τις ποινές που προβλέπονται από το άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού και εισηγείται προς τη Γ.Σ. την προσωρινή ή οριστική αποβολή µέλους της Ένωσης. Αποφασίζει κατά πλειοψηφία των µελών του και βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται κατά τις συνεδριάσεις του και τα τρία (3) µέλη του. Όταν επιβάλει πειθαρχική ποινή σε µέλος της Ένωσης, η απόφασή του δύναται να προσβληθεί από τον ενδιαφερόμενο εντός μηνός από της έγγραφης κοινοποίησής της σ’ αυτόν, ενώπιον της Γ.Σ., άλλως καθίσταται οριστική και εκτελεστή. Η προσφυγή παραδίδεται στο Γραμματέα του Δ.Σ. και η Γ.Σ. αποφαίνεται κατά την πρώτη, τακτική ή έκτακτη συνεδρίασή της, πέρα από τα άλλα θέματα που υπάρχουν στην ημερήσια διάταξη προς συζήτηση.

 

Άρθρο 17
Αποζημιώσεις των µελών οργάνων της Ένωσης

Η ιδιότητα των µελών των διαφόρων οργάνων της Ένωσης είναι τιμητική και άμισθη. Είναι όμως δυνατόν, ύστερα από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., να χορηγούνται στα µέλη του Δ.Σ., που διακινούνται για υποθέσεις της Ένωσης εκτός της έδρας τους, οι δαπάνες μεταφοράς, διατροφής καθώς και κάθε άλλο είδος δαπάνης που προέρχεται από την πιο πάνω αιτία, αφού βέβαια αυτές αποδεικνύονται µε νόμιμα παραστατικά, τα οποία γίνονται δεκτά και εγκρίνονται από το Δ.Σ.

Κανένα άλλο έξοδο δεν δικαιολογείται, και οποιαδήποτε άλλη οικονομική συναλλαγή- εκτός πλαισίου Ένωσης- μεταξύ των μελών του ΔΣ και συναδέλφων εν ενεργεία και αποστρατεία στα γραφεία της Ένωσης δεν είναι επιτρεπτή, τα γραφεία δε θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την λειτουργία και τις δραστηριότητες της Ένωσης.

Άρθρο 18
Βιβλία- Αρχείο της Ένωσης

Η Ένωση υποχρεούται να τηρεί, εκτός από τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις τις σχετικές µε τα σωματεία και τα ακόλουθα βιβλία: α) Μητρώο µελών β) Πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. γ) Πρακτικών συνεδριάσεων Γ.Σ. δ) Αποφάσεων Πειθαρχικών Συμβουλίων ε) Πρωτοκόλλου στ) Περιουσίας της Ένωσης ζ) Πρακτικών Εξελεγκτικής Επιτροπής η) Ταμείου.

Πέρα από τα προαναφερόμενα βιβλία τηρούνται και όποια άλλα κρίνονται απαραίτητα από το Δ.Σ. για την ενάσκηση των καθηκόντων των µελών του. Επιπλέον η Ένωση τηρεί µε ευθύνη του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ. αρχείο µε την αλληλογραφία, τις ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις καθώς και µε ό,τι άλλο την ενδιαφέρει.

Άρθρο 19
Σφραγίδα και Έμβλημα της Ένωσης

Σφραγίδα

Η Ένωση έχει σφραγίδα σχήματος κυκλικού, που στον εξωτερικό κύκλο φέρει τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ και στον εσωτερικό κύκλο, φέρει την πυροσβεστική φλόγα με γέμισμα χρώματος σιέλ. Στο εσωτερικό της πυροσβεστικής φλόγας και εντός κύκλου με φόντο την ελληνική σημαία, το παλαιό πυροσβεστικό κράνος Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, πάνω σε χιαστί διάταξη από παραδοσιακά πυροσβεστικά πελεκίδια. Στο κάτω μέρος της πυροσβεστικής φλόγας εντός πλαισίου φέρει γραμμένα τα αρχικά της Ένωσης (Ε.Α.Α.Π.Σ.).

Έμβλημα

Το έμβλημα της Ένωσης αποτελείται από την πυροσβεστική φλόγα που στο κάτω μέρος εντός πλαισίου, φέρει γραμμένα τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. Στο εσωτερικό της πυροσβεστικής φλόγας και εντός κύκλου με φόντο την ελληνική σημαία, το παλαιό πυροσβεστικό κράνος Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, πάνω σε χιαστί διάταξη από παραδοσιακά πυροσβεστικά πελεκίδια.


Άρθρο 20
Εορτή- Δελτίο ταυτότητας-Κάρτα υγείας

Ημέρα εορτής των αποστράτων Αξιωματικών του Π.Σ. είναι η ημέρα ανάγνωσης του Ευαγγελίου Η’ του Ευαγγελιστή Λουκά-του καλού Σαμαρείτη (κινητή εορτή), όπως έχει καθιερωθεί ήδη από την Πανελλήνια Ένωση αποστράτων Π.Σ. (ΠΕΑΠΣ).

Με απόφαση του Δ.Σ. η Ένωση δύναται να εκδίδει ειδικό Δελτίο Ταυτότητας για όλα τα μέλη της, με τους ίδιους όρους, περιορισμούς και υποχρεώσεις που ισχύουν και για τις αστυνομικές ταυτότητες.

Το Δ.Σ. της Ένωσης εντέλλεται να διερευνήσει και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εκδώσει Κάρτα Υγείας για τα μέλη της, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και διατάξεις.

 

Άρθρο 21
Τροποποίηση του Καταστατικού

 

Το παρόν καταστατικό δύναται να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή τουλάχιστον του 1/10 των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών.

Τροποποίηση του καταστατικού πραγματοποιείται, εάν ψηφιστεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/4 των παρόντων στη Γενική Συνέλευση μελών, που έχει συγκληθεί ειδικά γι’ αυτό το σκοπό και εφόσον παρίσταται τουλάχιστον το ήμισυ των εχόντων ψήφο μελών, ισχύει δε μετά την έγκρισή του από το Ειρηνοδικείο.

 

Άρθρο 22
Διάλυση-Εκκαθάριση

Η διάλυση και εκκαθάριση της Ένωσης διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των ισχυόντων νόμων περί Σωματείων και Ενώσεων.

Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 του αριθμού των παρισταμένων και ψηφιζόντων μελών.

Σε περίπτωση διάλυσης η περιουσία της Ένωσης, σε ακίνητα, κινητά, χρήματα, απαιτήσεις κλπ., θα περιέρχεται κατά προτεραιότητα, πρώτα στην Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (ΕΑΠΣ), ακολούθως στην Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Π.Σ. (ΠΕΑΠΣ) και τέλος στο Π.Σ.

Σε καμιά περίπτωση η περιουσία της Ένωσης δεν θα εκποιείται και σε περίπτωση επανασύστασης της, η περιουσία θα επανέρχεται στη νέα Ένωση.

 

Άρθρο 23
Γενικές διατάξεις

 

Η Ένωση δύναται- μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όπου θα καθορισθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις – να γίνει μέλος σε Ομοσπονδία Συνταξιούχων των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και να συμμετέχει στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Σε κάθε περίπτωση θα διατηρεί τη Διοικητική και οικονομική της αυτοτέλεια.

 

Άρθρο 24
Μη προβλεπόμενες μεταβατικές διατάξεις

 

Οτιδήποτε θέμα δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, καθορίζεται από το Δ.Σ., πάντα κατά το πνεύμα του παρόντος και τις κείμενες περί σωματείων διατάξεις. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης του αρμοδίου για την έγκριση του παρόντος καταστατικού δικαστηρίου, προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη των μελών των διαφόρων οργάνων της Ένωσης. Οι εκλογές πρέπει να προσδιοριστούν και να πραγματοποιηθούν το αργότερο εντός τριών ( 3) μηνών από τη δημοσίευση της σχετικής δικαστικής απόφασης. Τα μέλη που θα εκλεγούν κατά τις πρώτες αρχαιρεσίες, θα έχουν θητεία μέχρι τον Φεβρουάριο του έτους 2018.

Άρθρο 25
Ακροτελεύτια διάταξη

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από 25 άρθρα συζητήθηκε, εγκρίθηκε και υπογράφηκε σήμερα από τα ιδρυτικά μέλη της Ένωσης τα οποία υπογράψουν παρακάτω, θα υποβληθεί για έγκριση στο Ειρηνοδικείο και θα ισχύει από την σχετική εγγραφή αυτής, στα βιβλία συλλόγων του Ειρηνοδικείου αυτού.