Δικαιούχοι μεταβίβασης

Στην περίπτωση θανάτου μερισματούχου, η οικογένεια του/της θανόντος/ούσης θα πρέπει να προσκομίσει στο ΜΤΠΥ  ληξιαρχική πράξη θανάτου, προκειμένου να διακοπεί η καταβολή μερίσματος στον/στην αποβιώσαντα/ασα.

Ως οικογένεια στην οποία μεταβιβάζεται το δικαίωμα μερίσματος, νοείται:

α. Ο/Η σύζυγος, εφόσον ο γάμος ή το σύμφωνο συμβίωσης πραγματοποιήθηκε, τουλάχιστον, προ εξαμήνου από την ημερομηνία του θανάτου.

β. Τα άγαμα ανήλικα τέκνα του/της θανόντος/ούσης.

γ. Τα άγαμα ενήλικα τέκνα του/της θανόντος/ούσης  εφ’ όσον είναι φοιτητές ΑΕΙ ή ΤΕΙ ημεδαπής ή αναγνωρισμένης αλλοδαπής, μέχρι την ηλικία των 24 ετών.

δ. Τα  ενήλικα, άγαμα και ανίκανα για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος τέκνα του/της θανόντος/ούσης με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Η χορήγηση του μερίσματος στο/στη χήρο/α εφαρμόζεται στις παρακάτω περιπτώσεις: Ο/Η χήρος/α δικαιούται μέρισμα εφόσον έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο θανάτου του/της μερισματούχου. Εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του/της κατά τον ως άνω χρόνο, δικαιούται μέρισμα για διάστημα τριών (3) ετών, μετά την πάροδο των οποίων η καταβολή μερίσματος αναστέλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του/της. Μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του/της, ο χήρος/α  δικαιούται την επαναχορήγηση του μερίσματος εφόσον υποβάλλει σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν εφαρμόζονται εφόσον και για όσο χρόνο υπάρχει άγαμο ανήλικο τέκνο ή άγαμο ενήλικο τέκνο  φοιτητής/ρια σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ ημεδαπής ή αναγνωρισμένης αλλοδαπής, μέχρι την ηλικία των 24 ετών, ή άγαμο ενήλικο τέκνο ανίκανο για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ή  ο χήρος/α είναι ανίκανος/η για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Δικαιολογητικά
Για την μεταβίβαση του μερίσματος απαιτούνται :

 1. Αίτηση Μεταβίβασης Μερίσματος στην οποία ο κάθε δικαιούχος συμπληρώνει όλα τα πεδία που τον/την αφορούν καθώς και τα στοιχεία που αφορούν τον/την  θανόντα/ούσα.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία ο κάθε δικαιούχος θα δηλώνει:
  1. Την οικογενειακή του κατάσταση π.χ.
   1. χήρος/α  και ότι  δεν είχε λυθεί ο γάμος ή το σύμφωνο συμβίωσης με  τον/την θανόντα/ούσα,   ή
   2. άγαμο ανήλικο τέκνο, ή
   3. άγαμο & ενήλικο τέκνο  φοιτητής/τρια και δεν έχει τελέσει ποτέ  γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης, ή
   4. άγαμο & ενήλικο τέκνο  ανίκανο για την άσκηση βιοποριστικού κατά ποσοστό 67% και άνω και δεν έχει τελέσει ποτέ  γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης.
  2. Εάν λαμβάνει άλλο μέρισμα από το ΜΤΠΥ, αναφέροντας τον αριθμό μητρώου του άλλου μερίσματος
  3. εάν είναι δημόσιος υπάλληλος – μέτοχος του ΜΤΠΥ
  4. το Δήμο στον οποίο ανήκει η οικογενειακή του μερίδα,
  5. τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του.
 3. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του/της θανόντος/ούσης μερισματούχου.
 4. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής  ταυτότητας ή  διαβατηρίου όλων των δικαιούχων.
 5. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου (π.χ. φορολογικής δήλωσης, φορολογικής ενημερότητας κ.λ.π.) από το οποίο να φαίνεται καθαρά το ονοματεπώνυμο του/της δικαιούχου και ο αριθμός φορολογικού μητρώου (λοιπά στοιχεία του εκκαθαριστικού σημειώματος ή της φορολογικής δήλωσης δεν χρειάζονται).
 6. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού στην οποία να αναφέρεται ο αριθμός ΙΒΑΝ, με πρώτο το όνομα του/της δικαιούχου στην περίπτωση κοινού τραπεζικού λογαριασμού. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο, απαιτείται σημείωμα του πιστωτικού ιδρύματος με τα προαναφερθέντα στοιχεία.
  Από 1/6/2016 και μετά το σύνολο των μερισμάτων της ορφανικής οικογένειας κατατίθεται στον χήρο/α, και σε περίπτωση που δεν υφίσταται δικαίωμα αυτού, στα λοιπά δικαιούμενα μέλη της ορφανικής οικογένειας.
 7. Πρόσφατο πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών του/της θανόντος/ούσης μερισματούχου στο οποίο θα αναφέρεται απαραίτητα και η οικογενειακή τους κατάσταση. Να αναφέρεται επίσης η ημερομηνία τέλεσης του γάμου ή συμφώνου συμβίωσης με τον/την θανόντα/ούσα και ότι ο γάμος αυτός ή το σύμφωνο συμβίωσης  δεν είχε ποτέ λυθεί.
 8. Πιστοποιητικό/Βεβαίωση Σπουδών (στην περίπτωση άγαμων ορφανών τέκνων  που φοιτούν σε ανώ­τατες και ανώτερες σχολές της ημεδαπής ή ισότιμες της αλλοδαπής,  μέχρι το τέλος των σπουδών τους και πάντως όχι πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους).
 9. Πρόσφατο πιστοποιητικό ανικανότητας ΑΣΥΕ ή ΚΕΠΑ σε ισχύ  χήρου/ας ή άγαμων τέκνων για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματοςμε ποσοστό 67% και άνω.

Για την κατάθεση της αίτησης και των συνημμένων δικαιολογητικώνστο Μ.Τ.Π.Υ. από τρίτο πρόσωπο, απαιτείται εξουσιοδότηση από τον αιτούντα, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή Αστυνομική Αρχή.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ ΜΤΠΥ

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε τηλεφωνικά στα γραφεία της Ένωσης.

Παναγιώτης Βελής

Ιωάννης Ζαχίλας