Ο παλιός σύνδεσμος του συστήματος του ΓΛΚ, εξακολουθεί και ενημερώνει για τα σημειώματα σύνταξης μέχρι και τώρα (ήτοι Μαρτ. 2019), χωρίς όμως αυτά, (σ.σ. τα σημειώματα σύνταξης μετά το ΙΑΝ. 2019), να έχουν ανέβει, ούτε να έχουν εμφανιστεί και πουθενά αλλού (σε άλλο σύνδεσμο).

Η γνωστοποίηση αυτή επιβάλλεται προκειμένου οι συνταξιούχοι που έχουν ενστάσεις αναφορικά με τον θεσμό του επανυπολογισμού ή με το ύψος της προσωπικής διαφοράς να ασκήσουν τα κατά νόμο δικαιώματά τους.

Η μη ενημέρωση από την πλευρά του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ σε βάρος των συνταξιούχων είναι αντισυνταγματική και παράνομη, σύμφωνα με έγγραφο του Συνήγορου του Πολίτη (ΣτΠ).

Ο Συνήγορος του Πολίτη με έγγραφό του καλεί  την κυβέρνηση και τον ΕΦΚΑ να γνωστοποιήσει σε όλους τους συνταξιούχους:

α. την αναπροσαρμοσμένη σύνταξη, μετά δηλαδή τον επανυπολογισμό σύμφωνα με το νόμο Κατρούγκαλου (άρθρα 14 και 33 για τις κύριες και άρθρο 96 για τις επικουρικές του ν. 4387/2016) και

β. το ύψος της προσωπικής διαφοράς που προκύπτει για κάθε συνταξιούχο μετά τον επανυπολογισμό είτε αυτή είναι «θετική» είτε είναι αρνητική.

Ειδικότερα στο υπ’ αριθ. πρωτ. 243102/10046/2019 έγγραφο του Συνήγορου του Πολίτη αναφέρεται επί λέξει ότι: «…η πλήρης και ακριβής ενημέρωση των πολιτών για το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τις αιτίες –δηλαδή το νομοθετικό έρεισμα- των περικοπών επί της σύνταξης που λαμβάνουν, επιβάλλεται από τις συνταγματικές αρχές του κοινωνικού κράτους και του κράτους δικαίου, αλλά και από τη φύση της έννομης σχέσης κοινωνικής ασφάλισης ως ενοχής δημοσίου δικαίου. Έτσι, εκτός από την κύρια υποχρέωση του ασφαλιστικού φορέα που είναι η εκπλήρωση των προβλεπόμενων παροχών, γεννώνται και παρεπόμενες, μεταξύ των οποίων η υποχρέωση ενημέρωσης του ασφαλισμένου επί των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του».

Και καταλήγει αναφέροντας ότι: «Ως εκ τούτου, η Αρχή εκτιμά ότι, ενόψει των ανωτέρω δεδομένων, είναι αναγκαίο, στο πλαίσιο της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης, να εξεταστεί η αίτηση του αναφερόμενου και να του χορηγηθεί πλήρως αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη απάντηση της Υπηρεσίας σας. Συγκεκριμένα, να απαντηθεί αιτιολογημένα και να παρασχεθεί εντός του συντομότερου δυνατού χρόνου αναλυτική ενημέρωση ως προς τον τρόπο αναπροσαρμογής της επικουρικής σύνταξης. Ιδίως πώς εφαρμόστηκε το άρθρο 96 του ν. 4387/2016 και η υπουργική απόφαση 25909/470/ΦΕΚ Β 1605/7.6.2016 στην σύνταξη του συγκεκριμένου συνταξιούχου, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της ορθότητας αυτού του υπολογισμού, ενημερώνοντας τον Συνήγορο του Πολίτη. Επισημαίνεται ότι, εάν οι αιτήσεις του αναφερόμενου έχουν διαβιβαστεί σε άλλη, κεντρική υπηρεσία (λ.χ. ΕΤΕΑΕΠ) παρακαλούμε να ενημερώσετε τον αναφερόμενο και τον Συνήγορο του Πολίτη.».