Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι, ο ΕΦΚΑ/Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων Δημοσίου Τομέα/Τμήμα Δ΄ αποστέλλει επιστολές ενημέρωσης για παρακράτηση σύνταξης σε Συναδέλφους, οι οποίοι κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 15 του Ν. 4575/2018 εισέπραξαν ποσά αναδρομικών, μεγαλύτερα των δικαιούμενων.

Η παρακράτηση θα γίνει σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από την μηνιαίως καταβαλλόμενη σύνταξη, κατά τους επόμενους μήνες έως την ολοσχερή εξόφληση του ποσού. Κάθε μία από τις μηνιαίες δόσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του ακαθάριστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης, για συντάξεις μέχρι το ποσό των 1.000 ευρώ και το ένα έκτο (1/6) του ακαθάριστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης, για το μέρος εκείνο της σύνταξης που τυχόν υπερβαίνει το ποσό των 1.000 Ευρώ. Σε κάθε περίπτωση το ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 50 Ευρώ.

Ας ελπίσουμε ότι ο ΕΦΚΑ θα ενεργήσει με την ίδια ακρίβεια και θα καταβάλει τα δικαιούμενα ποσά στους Συναδέλφους που έλαβαν μηδενικά ή κατά πολύ λιγότερα αναδρομικά, μέχρι σήμερα δεν έχει δείξει τέτοια ευαισθησία, και γι’ αυτό σε κάθε συνάντηση μας με του αρμοδίους του ΕΦΚΑ, πλην των άλλων θεμάτων, αναφέρεται και στο θέμα της διόρθωσης αυτής της αδικίας, που έχουν υποστεί πολλοί  Συνάδελφοι.

Επίσης,  σε πολλούς συναδέλφους στην τελευταία πληρωμή της σύνταξης του Μηνός Δεκεμβρίου παρατηρήθηκε το καταβαλλόμενο πληρωτέο ποσό να είναι μειωμένο, τους ενημερώνουμε, ότι μετά από συζήτηση που είχε ο Πρόεδρος της ΕΑΑΠΣ με τους αρμόδιους του ΕΦΚΑ,  η μείωση αυτή οφείλεται στην μη ορθή παρακράτηση του ν. 4093/2012.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε τηλεφωνικά στα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης.

Για το Δ.Σ. της ΕΑΑΠΣ