Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 94/2017

ΦΕΚ 134/Α/8-9-2017

Τροποποίηση διατάξεων του  Π.Δ. 174-1983 «Κανονισμός Πυροσβεστικής Σχολής» (Α’ 68)».

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α) Της περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49), και της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1481/1984».

Διαβάστε ολόκληρο το  Π.Δ. 94-2017

Παναγιώτης Βελής