Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, τα οποία αποχωρούν από την Υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης και υπάγονται για τον υπολογισμό της σύνταξης τους στις διατάξεις του ν. 4387/2016, χορηγείται από 1-1-2017 προκαταβολή σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. α της παρ. 1 του ν. 4151/2013 (Α΄ 103), με βάση τα στοιχεία του φακέλου που αποστέλλεται από τις οικείες Υπηρεσίες στην αρμόδια Διεύθυνση Κανονισμού Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα.

Η προκαταβολή σύνταξης καταβάλλεται αναδρομικά από την επομένη της ημερομηνίας διαγραφής των ανωτέρω προσώπων από το Σώμα στο οποίο υπηρετούσαν. Το ποσό της προκαταβολής σύνταξης συμψηφίζεται με τα ποσά της οριστικής σύνταξης που θα καταβληθούν αναδρομικά κατά την πρώτη καταβολή αυτής.

Σύμφωνα με το πνεύμα της υπουργικής απόφασης καταργούνται οι μέχρι τώρα τρίμηνες αποδοχές που χορηγούσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Μπορείτε να διαβάσετε την υπ΄ αριθμ. 151274/2016/0092/2017 Υπουργική Απόφαση – ΦΕΚ 1519/Β/4-5-2017  (ΕΔΩ)