Σκοπός τη Ένωσης είναι:

α) Η σύσφιξη των υφιστάμενων δεσμών και συναδελφότητας μεταξύ των μελών της.
β) Η προστασία των οικονομικών συμφερόντων των μελών της και η βελτίωση των ηθικών και υλικών συνθηκών αυτών και των οικογενειών τους.
γ) Η διατήρηση των καλών σχέσεων με τους εν ενεργεία συνάδελφους και η προβολή του κοινωνικού έργου του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η εκπλήρωση του σκοπού τούτου επιτυγχάνεται ειδικότερα:

α) Με την ανάπτυξη και καλλιέργεια μεταξύ των μελών της, αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας και αλληλοϋποστήριξης.
β) Με τη διοργάνωση εορτών, διαλέξεων, παραστάσεων, ανακοινώσεων, εκδόσεως εντύπων ή άλλων ανάλογων μέσων, με στόχευση τη βελτίωση της θέσης των μελών από οικονομικής και κοινωνικής άποψης.
γ) Με τη συνεργασία, με στόχο την επίλυση των προκυπτόντων εκάστοτε ζητημάτων, μεταξύ των λοιπών Συλλόγων, Ενώσεων κλπ. των Σωμάτων Ασφαλείας, ή άλλων Οργανώσεων που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
δ) Με τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων, για επίλυση των παρουσιαζόμενων ζητημάτων από τα όργανα της Διοικήσεως, που θίγουν τα συμφέροντα των μελών της Ένωσης.

Η Ένωση για την πραγματοποίηση των σκοπών της δικαιούται μεταξύ άλλων ενεργειών της:

α) Να αναφέρεται σε διοικητικές και άλλες αρχές του κράτους για κάθε ζήτημα που αφορά στους σκοπούς της, τα μέλη της και γενικά την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους.
β) Να καταγγέλλει και εγκαλεί στις διοικητικές και δικαστικές αρχές της χώρας και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας κάθε παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας, που βλάπτει τα συμφέροντα των μελών της.