Την σύσταση και λειτουργία Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) και την πρόσληψη 500 δασοκομάντος που θα την στελεχώσουν προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή.

Συνιστώνται Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) ως ειδικές, Περιφερειακές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες διαρθρώνονται σε έξι (6) συνολικά υπηρεσίες που θα έχουν έδρα στην Ελευσίνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Λαμία, Ιωάννινα και Πάτρα και καθορίζεται η αποστολή αυτών (συνδρομή στην εκτέλεση έργων δασοπροστασίας έναντι των πυρκαγιών, υποστήριξη των επιχειρήσεων κατάσβεσης, συνδρομή στην αντιμετώπιση από φυσικές και λοιπές καταστροφές).

Για τη στελέχωση των Ε.ΜΟ.Δ.Ε., αυξάνονται οι οργανικές θέσεις κατά κατηγορία, βαθμό και ειδικότητα του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και συνιστάται ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού Γ ενικών Καθηκόντων «Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων», οι οποίοι καταλαμβάνουν πεντακόσιες (500) νέες, επί θητεία, οργανικές θέσεις, εκ των οποίων τετρακόσιες σαράντα (440) ειδικότητας πυροσβεστικού τεχνικού προσωπικού και εξήντα (60) ειδικότητας πυροσβεστικού επιστημονικού προσωπικού.

Η πρόσληψη Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων διενεργείται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου επί θητεία διάρκειας επτά (7) ετών, με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) και σύμφωνα με τα οριζόμενα προσόντα (ηλικία, προϋπηρεσία κ.λπ.).

Οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων δεν προάγονται βαθμολογικά κατά τη διάρκεια της επταετούς θητείας τους.

Παρέχεται η δυνατότητα μονιμοποίησης των προαναφερόμενων Πυροσβεστών μετά τη συμπλήρωση της επταετούς θητείας τους, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, καταλαμβάνοντας μόνιμες οργανικές θέσεις της κατηγορίας και ειδικότητας για την οποία προσλήφθηκαν και συγκεκριμένα, οι μεν ειδικότητας πυροσβεστικού τεχνικού προσωπικού, θέσεις «Πυρονόμων – Αρχιπυροσβεστών – Υπαρχιπυροσβεστών – Πυροσβεστών», οι δε ειδικότητας πυροσβεστικού επιστημονικού προσωπικού, εισάγονται στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και αποφοιτούν με τον βαθμό του Ανθυποπυραγού Γενικών Καθηκόντων.

Οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων υπάγονται μισθολογικά στην Κατηγορία Δ του άρθρου 124 του ν.4472/2017 (για ειδικούς φρουρούς- συνοριακούς φύλακες της ΕΛ.ΑΣ.), λαμβάνουν δε και το μηνιαίο επίδομα κινδύνου που καταβάλλεται στο ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ και του Π.Σ (ΕΜΑΚ, ΕΚΑΜ κ.λπ.) ύψους 141,92 ευρώ, σύμφωνα με τη μνημονευόμενη κ.υ.α.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για τον eΕΦΚΑ το οποίο συζητείται στη Βουλή και ψηφίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ