Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Μέλη της Ένωσης, σας κοινοποιοιούμαι σχέδιο  Π.Δ. που απέστειλε το ΑΠΣ, σχετικά με την τροποποίηση του ΠΔ 305/1992 περί ιεραρχίας κρίσεις, προαγωγές, αποστρατείες Αξιωματικών ΠΣ, για ενημερωσή σας, και που μας αφορά άμεσα.

Η θέση της Ένωσης, ύστερα από μια πρώτη αποτίμηση του σχεδίου,  είναι η εξής:

  • Η παρ. 3 του άρθρου 38 του Π.Δ. 305/1992 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 242/2007, σε ό,τι αφορά την αποστρατεία ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, των παραλειπομένων για την επιλογή Αρχηγού έχει κριθεί αντισυνταγματική από το ΣΤΕ (άρθρο 103 παρ. 4 του συντάγματος), οπότε χρήζει τροποποίησης.  Δεν πρέπει να εφαρμόζεται γενικά και κυρίως για τους επανερχόμενους με δικαστικές αποφάσεις. Πρέπει να γίνει πρόβλεψη σύμφωνα με το σκεπτικό του ΣΤΕ, ώστε οι παραλειπόμενοι να κρίνονται στη συνέχεια από υπηρεσιακά συμβούλια για παραμονή ή αποστρατεία εάν συντρέχουν άλλοι λόγοι.
  • Το άρθρο 3 του Ν. 3243/2004, ίσως πρέπει να καταργηθεί στο σύνολό του. Η παρ. 1 ρυθμίζει τη θητεία του Αρχηγού και ίσως δεν ωφελεί. Η παρ. 2 βάσει της οποίας κρίνονται ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους αξιωματικοί με 35 χρόνια συντάξιμα και ένα τουλάχιστον οκτώ (8) στα ουσιαστικά προσόντα έχει κριθεί αντισυνταγματική από το ΣΤΕ (άρθρο 103 παρ. 4 του συντάγματος), οπότε χρήζει τροποποίησης ή καλύτερα κατάργησης.
  • Η ρύθμιση του άρθρου 34 παρ. 1 του Π.Δ.305/1992, σύμφωνα με το οποίο τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία αξιωματικοί που συμπληρώνουν 35 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας – χωρίς αυτή να συνδυάζεται με ορισμένο όριο ηλικίας – έχει κριθεί αντισυνταγματική σύμφωνα με γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ που απευθύνεται στο ΑΠΣ γιατί αντίκειται στο άρθρο 103 παρ. 4 του συντάγματος, οπότε χρήζει τροποποιήσεως, (αρ. πρωτ. 6700 φ. γνωμ. 1903/11-10-2004 του ΝΣΚ στο ΥΔΤ- Γ. Πουλάκος).  Επιπρόσθετα, σήμερα δεν ισχύει η 35ετία για τη λήψη πλήρους σύνταξης, οπότε θίγεται τουλάχιστον συνταξιοδοτικά ο αποστρατευόμενος. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο ν. 4387/2016 (ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό Κατρούγκαλου), σύμφωνα με τον οποίο όλες οι προϋπηρεσίες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, είναι συντάξιμες. Επίσης η στρατιωτική υπηρεσία, μάλλον στο εξής δεν θα μπορεί να αναγνωριστεί ως συντάξιμος χρόνος.

Διαβάστε το σχέδιο εδώ