Συνάδελφοι

Σχετικά με την υποχρέωση της Διοίκησης για έκδοση διοικητικής πράξης επανυπολογισμού των συντάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016, η  Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων της Διοίκησης του ΕΦΚΑ, με Γενικό Έγγραφο που εκδόθηκε την 02/06/2019, που απευθύνει προς όλες τις περιφερειακές υπηρεσίες του, υποστηρίζει ότι εναπόκειται στη διακριτική της ευχέρεια να εκδώσει ή όχι διοικητική πράξη για τον επανυπολογισμό των συντάξεων. (επισυνάπτεται το έγγραφό της)

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε την άμεση έγγραφη γνωστοποίηση των αποφάσεων επανυπολογισμού των συντάξεων, που θα περιλαμβάνουν τον αναλυτικό τρόπο και το αποτέλεσμα του επανυπολογισμού.

Κάθε συνταξιούχος έχει δικαίωμα να γνωρίζει ποια στοιχεία ελήφθησαν υπ’ όψη και με ποιον ακριβώς τρόπο έγινε ο επανυπολογισμός της δικής του σύνταξης. Μόνο υπό αυτές τις προϋποθέσεις τηρείται η αρχή της διαφάνειας της διοικητικής δράσης και διασφαλίζεται η υποχρέωση ενημέρωσης των ασφαλισμένων.

Επίσης, προτείνει να γίνει άμεση έγγραφη γνωστοποίηση των ατομικών διοικητικών πράξεων στους συνταξιούχους, που θα περιλαμβάνουν τον αναλυτικό τρόπο και το αποτέλεσμα του επανυπολογισμού της σύνταξης. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο λόγω της πληθώρας των στοιχείων που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη και της πολυπλοκότητας των υπολογισμών που απαιτούνται, καθώς και για να διευκολυνθεί ο πολίτης στην περαιτέρω πρόοδο της διοικητικής διαδικασίας.

Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα έχουν διασφαλιστεί αποτελεσματικά τόσο η ορθή τήρηση των βασικών αρχών που πρέπει να διέπουν τη δράση της δημόσιας  διοίκησης, όσο και τα δικαιώματα που πρέπει να απολαμβάνει κάθε πολίτης.

Για το Δ.Σ. της ΕΑΑΠΣ

Ο Γενικός Γραμματέας

Ιωάννης Ζαχίλας

Συνοδευτικά έγγραφα:

α) Γενικό έγγραφο ΕΦΚΑ

β) Πορισματική επιστολή ΣτΠ προς Διοικητή ΕΦΚΑ

γ) Δελτίο Τύπου  του ΣτΠ