Με το άρθρο 86 του Ν.5018/13-2-2023 ψηφίστηκε η ρύθμιση για την αποκατάσταση της απώλειας, του μη αμειβόμενου χρόνου που μεσολαβούσε μεταξύ της διαγραφής και της συνταξιοδότησης των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων.

Το άρθρο 1 του Ν.4554/2018 ορίζει  ότι, το δικαίωμα σύνταξης γήρατος αρχίζει από την πρώτη του επόμενου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα. Λόγω αυτού και επειδή οι αποστρατευόμενοι για οποιονδήποτε λόγο Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι διαγράφονταν από την ενεργό υπηρεσία τριάντα (30) ημέρες μετά τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος αποστρατείας τους, προέκυπτε «κενός» μη αμειβόμενος χρόνος για το χρονικό διάστημα από την ημέρα διαγραφής – αίτησής τους, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης.

Τώρα, με το άρθρο 86 του Ν.5018/13-2-2023, τροποποιείται η παρ. 2 άρθρου 110 ν. 4662/2020 και πλέον οι αποστρατευόμενοι διαγράφονται από τη δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος, την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση της διοικητικής πράξης της αποστρατείας τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το ανωτέρω χρονικό διάστημα, θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας του αποστρατευόμενου με όλες τις συνέπειες.

Αυτό δεν ισχύει για τους αποστρατευόμενους λόγω ορίου ηλικίας, οι οποίοι συνεχίζουν να διαγράφονται από τη δύναμη, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατάληψης από το όριο ηλικίας τους.

Η παραπάνω ρύθμιση έχει αναδρομική εφαρμογή από την 1/3/2022 με ότι συνέπειες που προκύπτουν από αυτό.

 ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΑΡΘΡΟ

Άρθρο 86

Αποστρατεία του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 110 ν. 4662/2020

  1. Στην παρ. 2 του άρθρου 110 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), περί αποστρατείας, τα πρώτο και δεύτερο εδάφια τροποποιούνται με την αλλαγή του χρόνου διαγραφής των αποστρατευόμενων από τη δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι αποστρατευόμενοι διαγράφονται από τη δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος, την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση της διοικητικής πράξης της αποστρατείας τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το ανωτέρω χρονικό διάστημα, θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας του αποστρατευόμενου με όλες τις συνέπειες. Ειδικά, οι αποστρατευόμενοι λόγω ορίου ηλικίας διαγράφονται από τη δύναμη, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατάληψης από το όριο ηλικίας.».

  1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει την 1η.3.2022.

Διαβάστε ολόκληρο τον νόμο