Στο ΦΕΚ/Β 3982  από 27 Ιουλίου 2022 δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση με αριθμ. 4082 που έχει ως θέμα: Ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 80 του Ν. 4954/2022 (Α 136).

Στο άρθρο 1 αναφέρεται:

  1. Αντικείμενο της παρούσας είναι:

α) ο καθορισμός των ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (mobile application) του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α 136) (εφαρμογή) που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ),

β) η εξειδίκευση των διαδικασιών:

βα) επίδειξης των τηρούμενων στην εφαρμογή εγγράφων για τον σκοπό της ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου και

ββ) ανάκλησης των εγγράφων αυτών και

γ) ο προσδιορισμός των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ασφάλεια της επεξεργασίας των τηρούμενων στην εφαρμογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

  1. Σκοπός της παρούσας είναι η διευκόλυνση των φυσικών προσώπων κατά τη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας ή ταυτοποίησης αυτών από φορείς του δημόσιου τομέα κατά την έννοια της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν 4270/2014 (Α 143) ή δικαστικές αρχές ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, που νομιμοποιούνται για τον έλεγχο ταυτότητας ή την ταυτοποίηση, στο πλαίσιο της άσκησης των κατά νόμο αρμοδιοτήτων τους ή της εκπλήρωσης των κατά νόμο υποχρεώσεών τους, εφόσον η ανωτέρω διαδικασία πραγματοποιείται με την επίδειξη στοιχείων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (Δ.Α.Τ.) ή της άδειας οδήγησης.

Για να κατεβάσετε την εφαρμογή πηγαίνετε στο Gov.gr Wallet

Για να κατεβάσετε το ΦΕΚ πατήστε εδώ.

Με εκτίμηση

Ο ΓΓ

Δημαρέσης φώτιος

Αρχιπύραρχος ε.α.