Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
ΕΑΑΠΣ Αναγκαιότητα ή……………..
ΙΔΡΥΣΗ ΕΑΑΠΣ