Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
Διεύθυνση Αλληλογραφίας ΕΑΑΠΣ
Εορτασμός Αγίων Τριών Παίδων εν Καμίνω