Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Ε.Α.Α.Π.Σ. έτους 2020