Αναβολή σύγκλησης 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Π.Ο.Α.Σ.Α. λόγω ανωτέρας βίας