Δημοσιεύσεις

Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου της ΕΑΑΠΣ

Σήμερα 12 Ιουλίου του έτους  2017 και ώρα 10:00, στα γραφεία της Ένωσής μας, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο με θέμα «Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου της ΕΑΑΠΣ – Δημοσιεύσεις» και αποφάσισε ομόφωνα ότι: (περισσότερα…)